بهار فصل تازگی

بهار فصل تازه گی ست. بهار  که می آید زندگی رنگ سبزی و طراوت می گیرد.امید وارم  سالهای زندگی همه بهاری و بدور از خزان بی برگی باشد.

 ایرانیان از دیر باز  سال نو  و بهار را عید  می دانستند و برانگیختن طبیعت را با دگرگونی و تجدید حیات بشر همسان می پنداشتن . ما هم با آغاز سال نو شمسی آرزوی حیاتی تازه برای همه داریم.

/ 1 نظر / 36 بازدید
بهار

بهار يعنی دوباره شکفتن