کاترينا

طوفان کاترینا

رسانه های غربی بيشتر  اخبار بد جهان سوم را مخابره می کنند حالا واکنش رسانه های اين کشوره ها در مقابل طوفان کاترينا چيست.....

می دانيد که در دنيای رسانه ای غرب برای انتفال اخبار جهان سوم اصل خبر بد خبر خوب است  را رعايت می کنند. يعنی فقط اخبار بد بختی اين ملل را مخابره می کنند.

تا يادم نرفته بگويم ايران هم برای کمک به مردم امريکا اعلام آمادگی کرده است....

/ 0 نظر / 5 بازدید