شعارهای تبلیغاتی نداشته های مردم

اگر بپذیریم که شعار های تبلیغاتی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری دهم فریاد برای رسیدن به آنچه نداریم است پس باید گفت متاسفانه مردم ایران خیلی از  امکانات ، آزادی ها، مزیت های اقتصادی و فرهنگی و... را ندارند.

ایران پیشرفته با قانون، عدالت و آزادی  شعار یکی از کاندیدا هاست و این یعنی با آمدن ایشان تازه پشرفت و عدالت و آزادی برای ما  ما آغاز می شود .

بهبود شرایط اقتصادی - فرهنگی ، توسعه فناوری ،توسعه ورزش قهرمانی ، نیز شعار های یکی دیگر است

اصلاح و تغییر که شعار فرد دیگر است هم از آن شعار هاست . تغییر یعنی اینکه وضع موجود مطلوب نیست  و شاید این واقع بینانه ترین شعار باشد . کدامیک از شما از وضع فرهنگی اقتصادی و اجتماعی خود رضایت کامل دارد .

وووو بهتر است مابقی را خودتان کامل کنید. ...

آیا واقعا وقتی هر یک از این عزیزان انتخاب شدند باز هم می توان از کمبود ها و فقر و ... صحبت کرد. ..

/ 0 نظر / 27 بازدید