نیایش های دکتر علی شریعتی

امروزروز عرفه است ، روز نیایش ، روزی که بندگان با خدای خود به گفت و گو می نشینند. در این روز بد ندیدم جملاتی از نیایش های دکتر علی شریعتی را همراه با شما مرور کنم.

  - خدایا ! چگونه زیستن را تو به من بیاموز ، چگونه مردن را خود خواهم دانست

 - خدایا! رحمتی کن تا ایمان  نام و نان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را (وحتی نامم را ) در خطر ایمانم افکنم تا از آنها نباشم که پول دنیا می گیرند و برای دین کار می کنند نه از آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند.

- خدایا : عقیده ام را از دست عقده ام  مصون دار

 - خدایا : به من قدرت تحمل عقیده مخالف را ارزانی  کن

- خدایا: رشد عقلی و علمی ، مرا از فضیلت،تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد

 - خدایا: مرا همواره ، آگاه و هوشیار دار،تا قبل از شناختن درست کسی یا فکری_ مثبت یا منفی_قضاوت نکنم .

-خدایا شهرت ،منی را که :می خواهم باشم ،قربانی منی که : می خواهند باشم ، نکند.

-خدایا: به من توفیق تلاش ، در شکست ؛صبر ، در نومیدی ؛ رفتن ، بیهمراه ؛ جهاد، بی سلاح ؛کار ، بی بِاداش؛فداکاری ، در سکوت ؛ دین ، بیدنیا ؛ مذهب ، بی عوام ؛عظمت ، بی نام ؛ خدمت ، بی نان ؛ ایمان ، بی ریا؛خوبی ، بی نمود ؛گستاخی، بی خامی ؛مناعت ، بی غرور ؛عشق ، بی هوس؛

/ 0 نظر / 75 بازدید