آقای رییس

 

خب اقای احمدی نژاد ریسس جمهورشد . هنگامی که در یکی از روزهای اسفند ۱۳۸۱ برای مصاحبه با او اتاق های دانشگاه علم صنعت را زیر رو می کردم نمی دانستم این استاد دانشگا ه  روزی شهردار و یا ریییس جمهورشود . این مصاحبه در شماره فروردین ۱۳۸۲ مجله شاهد چاپ شد.........

/ 1 نظر / 7 بازدید
آرامش آزاد

سلام / توانايی خوبی داری / ما شما را به همکاری علمی دعوت می نماييم