کربلا، زمین نیست؛ زمینه است

کربلا، زمین نیست؛ زمینه­ یی­ ست –

برایِ آزادسازی و رهاییِ جهان، و بازآفرینی و مهندسیِ مجدّدِ انسان.

"کربلا": شاهراه؛ "عاشورا" : شاهکار؛ و "شهادت" : شاه کلیدِ حسین بن علی و همنَفَسانِ هماره­ی اوست.

برای آنان، کربلا، تنها مَقتل و کُشتارگاه نیست؛ بل، آزمایشگاه و کارگاه هم هست...

و مادّه و منبعِ بُنیادین­اش، طریقتِ« بی مرگی »:

  مرگی سرخ،

                   نوشداریِ مرگ­های آشکار و نهان

                               در هر گونه و گزاره­یی از زندگانیِ سیاه!

 شعر عاشورایی، نَفَس برآوردن، در چنین فضایی ست.

شعرِ عاشورایی،

زبان باز کردن، در باز تعریفِ زندگانیِ دُنیاست.

شعرِ عاشورایی

درآمدنِ روحِ بی­مرگیِ عاشورا، در تنِ واژگانِ امروز و فرداست...

 

مطلب فوق بخشهایی از کتاب جغرافیای راز ها مجموعه اشعار عاشورایی ابوالقاسم حسینجانی بود .

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
مهدی

عالیه دستتون درد نکنه[گل][گل][گل][گل][دست][دست][دست][گل][گل][گل][دست][دست][دست]

[چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک]

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]