درس های المپیک (دیگران کاشتند و ما ...)

اگر بپذیرم که المپیک آورد گاهی است که در آن نتیجه برنامه ریزی دولت ها در 4 سال قبل مشخص می شود باید امید و ار باشیم نتیجه مدیریت قبلی ورزش را در این آوردگاه جهانی ببینیم. به  عبارت دیگر بخش اعظمی از افتخارات هر المپیک را باید به حساب مدیریت قبلی ورزش گذاشت.

در ورزش هم مثل فرهنگ ضرب المثل ؛دیگران کاشتند و ما خوردیم  ..... مصداق دارد .

/ 0 نظر / 30 بازدید